ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ

 ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪਰ ਕਾਰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੋਈ ਫੌਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਫੌਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲਯੂਨੀ,ਸਾਬ,ਰਾਵੀ,ਲੋਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਨੈਟਿਕ ਅਰਥਾਤ ਧੁਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 's' ਦੱਬਣ ਤੇ 'ਸ' ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ  ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੂਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਉਸਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਤੇ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ GUCA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ, ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਨਵਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਕਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਵਰਟਰ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
             
       ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : 1) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ .zip ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
2) ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ Extract All ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ .zip ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WinRAR ,7-zip ਆਦਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3) ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਕੇ 'G' ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ 'Unicode2Anmol.exe' ਖੋਲੋ। GUCA ਤੋਂ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ।
4)  'Unicode2Anmol.exe' ਖੋਲ ਕੇ Tools>Options ਤੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ General ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਨੈਟਿਕ ਅਰਥਾਤ ਧੁਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'k' ਦੱਬਣ ਤੇ 'ਕ' ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਮਿੰਗਟਨ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਉੱਪਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਸ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਅਨਮੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ GUCA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ, ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਨਵਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ  ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਵਰਟਰ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
            ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : 1) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ .zip ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
2) ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ Extract All ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ .zip ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WinRAR ,7-zip ਆਦਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3) ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਕੇ 'G' ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ 'Anmol2Asees.exe' ਖੋਲੋ। GUCA ਤੋਂ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ।
4)  'Anmol2Asees.exe' ਖੋਲ ਕੇ Tools>Options ਤੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ General ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ

ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਮਿੰਗਟਨ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਨੈਟਿਕ ਅਰਥਾਤ ਧੁਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 's' ਦੱਬਣ ਤੇ 'ਸ' ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ GUCA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ, ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਨਵਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਕਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਵਰਟਰ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
             
       ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : 1) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ .zip ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
2) ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ Extract All ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ .zip ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WinRAR ,7-zip ਆਦਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3) ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਕੇ 'G' ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ 'Asees2Anmol.exe' ਖੋਲੋ। GUCA ਤੋਂ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ।
4)  'Asees2Anmol.exe' ਖੋਲ ਕੇ Tools>Options ਤੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ General ਵਿੱਚ ਜਾਓ।